Regulamin - Miody Południa
Cursor Hand

Regulamin

>
Regulamin

§1 DEFINICJE I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej www.miodypoludnia.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny www.miodypoludnia.pl na rzecz Klientów.
2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
3. Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedawca to Paweł Mazur 43-424 Drogomyśl ul. Kwiatowa 6, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.
5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.miodypoludnia.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.
6. Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu umożliwiająca kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka” znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.
8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.
9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.
10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Paweł Mazur 43-424 Drogomyśl ul. Kwiatowa 6, tel. 608 199 625, kontakt[małpa]miodypoludnia.pl
11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.
12. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.
13. Dostarczenie to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia za pośrednictwem Przewoźnika.
14. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.
15. Płatności to sposoby uiszczenia opłat za zamówienia złożone w Sklepie, które akceptuje i dopuszcza Sprzedawca.
16. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2 OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

1. Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem URL Sklepu w brzmieniu: www.miodypoludnia.pl
2. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
3. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA

1. W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
2. Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.
3.Klient chcący skorzystać ze Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
4.Klient może wyrazić oraz w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

§4 ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka, Klient przechodzi do realizacji zamówienia.
2. Klient podaje:
– informacje o dostawie zawierające adres i inne dane konieczne do Dostarczenia, takie jak imię, nazwisko, adres mailowy, telefon;
– sposób Dostarczenia Produktów poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia;
– sposób płatności poprzez wybór właściwej opcji płatności.
3. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta, poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
4. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Zamawiam” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.
5. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę.
6. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.
7. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia powodujących ją okoliczności. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:
– anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
– dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu, na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
– anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.
8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta.

§5 SPRZEDAŻ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.
2. Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji.
4. Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.
5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.
6. Wydanie Produktów następuje niezwłocznie i zwykle w ciągu 10 Dnia Roboczego.
7. Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.
8. Wydanie Produktów odbywa się, w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika pod adres podany przez Klienta.
9. Wydanie Produktów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.
10. Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
12. Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta w obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

§6 PŁATNOŚCI

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są całkowitymi cenami za produkt, jednak nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.
2. Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.
3. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia, a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje całkowitą cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.
4. Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

 • przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • blikiem na numer telefonu Sprzedawcy
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • gotówką za pobraniem od Przewoźnika.

5. Termin płatności to 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
6. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT RR.
7. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie takiej faktury w formie elektronicznej.
8. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

 • odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,
 • rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,
 • uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

9. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów.

§7 REKLAMACJE I GWARANCJE

1. Reklamację można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym, na adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres mailowy, telefon oraz numer zamówienia.
3. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. Dane Kontaktowe Klienta podane w Zgłoszeniu reklamacyjnym, posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Klient powinien dostarczyć lub przesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy.
5. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych.
6. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową, wymagałby nadmiernych kosztów.
8. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.
9. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej,
 • złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
 • skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może, bez podawania przyczyny, odstąpić od Umowy Świadczenia Usługi Elektronicznej, w tym od Umowy Sprzedaży, w terminie 14 dni z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu.
2. Prawo odstąpienia od Umowy Elektronicznej nie przysługuje Konsumentowi między innymi w odniesieniu do Umowy Sprzedaży:

 • jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Konsumenta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającego krótki termin przydatności do użycia,
 • Produktu Dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po Dostarczeniu,
 • Produktów, które po Dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
5. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy Sprzedaży, ma on obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§9 POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

1. Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.
2. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
3. Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
4. Klient przyjmuje do wiadomości, że zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
6. Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do ochrony danych Klienta korzystającego ze Sklepu.
7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.
8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,
 • przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,
 • korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
 • szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca może zbierać informacje celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
2. Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą, lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
4. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych (w przypadku wyrażenia na to zgody).
5. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.
7. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 1 dnia przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania.
8. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

Wpisz i wciśnij Enter

Koszyk

Brak produktów w koszyku.